Om Sundänge

Sundänge är ett fritidsområde med både permanentbostäder och fritidshus, där mycket är under utveckling, senast anslutningen till kommunalt vatten och avlopp. På området finns handelsbod, badbryggor, båtbryggor, minigolf, boulebana, dansbana, grönområden, vägar o s v, som vi alla boende gemensamt äger och underhåller.
 
Idag finns här ca 290 fastigheter. Ett 50-tal fastighetsägare bor här permanent. Från första början utgjordes en stor del av medlemsförteckningen av fastighetsägare från Köping och Hallstahammar, men alltfler av de inflyttade kommer från t ex Västerås och Stockholm.

Sundänges förvaltning

För förvaltningen av de gemensamma ägorna finns en samfällighetsförening där samtliga fastighetsägare på området är medlemmar. Samfälligheten heter Västlanda Samfällighetsförening och har en styrelse, vars uppgift bl a är att verkställa de beslut som fattas på årsstämman.
 
Årsstämman äger rum på våren och kallelse till denna skickas ut skriftligt till samtliga fastighetsägare. På stämman fattas bland annat beslut om vilka projekt som skall drivas under nästkommande verksamhetsår, val av styrelse, och revisorer och tex årsavgiften till föreningen.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är solid och vår filosofi är att hålla ett nollresultat efter varje verksamhetsår. Ingen högre avgift än nödvändigt skall tas ut.

Delområden

Se Delområden, delområden har tillfälligt tagits bort då det inte fungerade med ansvariga och jobbfördelning.

Gemensamma ägor

Styrelsens mål är att förvalta, utveckla och underhålla området så att fastighetsägarnas gemensamma ägor är i gott skick. Anläggningarna ska ha bra standard, vara tillgängliga och driftsäkra, så att vi alla känner att området är attraktivt, omtyckt och hålls i god ordning.

 
De gemensamma ägorna omfattar i huvudsak följande anläggningar:
  • Vägar och grönområden
  • Handelsbod
  • Båt och badbryggor
  • Förråd med maskiner och reservmaterial
  • Dansbana

Vägar och grönområden

Vägarna på området ägs och underhålls av föreningen. Vintertid sker plogning och sandning i 1:a hand av genomfartsvägarna, så att området är tillgängligt året runt.

På och invid området finns en hel del ängs- och skogsmark som ägs av föreningen. Gräsytorna klipps och ängarna hålls rena från sly och buskar. Skogen underhålls enligt god skogsvård. Välskötta tomter uppskattas till lika att man håller rent i dikeskanter utanför sin egen tomt, krondiken är samfällighetens ansvar. Infarter som gjorts av boende utan rör så att vatten kan rinna fritt under står ägaren ansvarig att öppna upp.

Badplatserna

I slutet av Badstigen finns en badplats med en liten sandstrand, gräsmatta, badbrygga, omklädningsbås och en bajamaja sommarmånaderna. Detta är på allas vårt ansvar att hålla denna ren och fin, om inte tvingas vi att ta bort den.
 
Niklas Udde är en mindre badplats i norra änden av området. Även här finns badbrygga och en liten sandstrand.
 
OBS! Då det på några ställen finns stora stenar under vattnet, bör dykning från bryggorna ej ske.
 
Hundbadet ligger mellan de båda badplatserna. Här är det tillåtet för medlemmarnas hundar att bada. På övriga badplatser är hundar ej tillåtna.
 
Badplatserna sköts av oss ALLA medlemmar.

Sundänge Handelsbod

Mitt i området finns en handelsbod, som brukar ha öppet under större delen av sommarmånaderna.
Verksamheten bygger på att vi alla handlar så mycket som möjligt i den.
 
Bredvid handelsboden finns en stor informationstavla där föreningens medlemmar kan ta del av information och själva sätta upp annonser.

Båtbryggor

Föreningens två båtbryggor, vid Svanstigen och Pumpstigen, förvaltas av en båtkommitté som ansvarar för köordning och underhåll. Båtplats går att hyra för en årlig kostnad. Viss kötid kan förekomma.

För mer info, se sidan Båtplatser.
 
Att fiska från båtbryggorna går alldeles utmärkt. Abborre, gös och gädda förekommer rikligt. Se "Fiske" längre ned för mer info.

Dansbana, arrangemang och fester

I närheten av handelsboden finns en dansbana, ursprungligen byggd av några av de boende. Dansbanan hyrs av Västlanda Gille, som ordnar arrangemang, bl a valborgsmässofirande, midsommarfirande tillsammans med Samfälligheten, pubkvällar och tematräffar.

Midsommarafton är en traditionsfylld, omtyckt och välbesökt högtidsdag i Sundänge, här står samfälligheten för festligheterna på dagen med hjälp av Gillet. Dans och lekar kring midsommarstången och musik,
godisutdelning och dricka till barnen som varit med och dansat kring stången .

Vatten

Sedan 2009 är Sundänge anslutet till kommunalt vatten och avlopp och en stor andel av fastighetsägarna har kopplat in detta.
Problem med vattenförsörjning eller pumpar, kontaktas Köpings Kommun av den boende själv.

Information

Inför årsmötet skickas kallelse ut till alla boende, tillhörande dokument finns dock att hämta på hemsidan från och med årsmötet 2016. Protokoll från årsmötet sätts ut på hemsidan, även på stora anslagstavlan. Dessa dokument finns även upplagda under Dokumentarkiv.
 
På området finns fem informationstavlor uppsatta, där medlemmarna kan finna information. Notera att endast på den bredvid handelsboden kan medlemmar sätta upp egna annonser.

Föreningen har ett stort behov av ideell arbetskraft. Det finns mycket som behöver göras, t ex underhåll av badplatser, bryggor, minigolfbanor m m. Den frivilliga verksamheten inom Samfälligheten är stor, varje person som kan hjälpa till med något är värd mycket. Kontakta någon i styrelsen om du vill vara med och hjälpa till.

Övrigt

Post. På området finns fem brevlådeställ, numrerade från Sundänge 1 till Sundänge 5. De boende kan sätta upp sin brevlåda vid närmaste brevlådeställ och märka brevlådan tydligt med namn. På breven skriver man aktuell gatuadress. 

Lokal morgontidning kan levereras på morgonen med ordinarie tidningsbud.

Årsavgift. Medlemskapet och avgiften till samfällighetsföreningen är obligatorisk. Förfallodag till årsavgiften är 31 januari. Inbetalningskort skickas ut per post. Fastighetsägare ansvarar för att avgiften inbetalas i tid. Obetald medlemsavgift medför inkassokrav. Sker ägarbyte under året, får köpare och säljare själva komma överens om eventuell fördelning av årsavgiften.

Bokbuss. En bokbuss från Köpings Bibliotek har sin rutt genom Sundänge och ger läsarservice åt landsbygden. En turlista för bokbussen finns anslagen på föreningens anslagstavla (vid Sundänge 2).

Bygglov. Köpings kommun, Stadsarkitektkontoret ger närmare besked om bygglov och vilka installationer som är bygglovspliktiga. Miljökontoret kan också ge information om vilka regler som gäller beträffande vatten och avlopp.

Släpkärra. Föreningen äger en släpkärra som kan lånas utan kostnad. Släpkärran är anpassad för att kunna transportera båtar, lämpligt vid upptagning och sjösättning av båten. Kärran är dock inte registrerad, varvid den inte får lämna området.

Kontaktinformation. För mer information är du alltid välkommen att kontakta någon i styrelsen eller delområdesansvariga så skall vi besvara dina frågor så bra vi kan! Kontaktuppgifter finns under Styrelsen & funktionärer.

Fiske. Att fiska från båtbryggorna går alldeles utmärkt, abborre, gös och gädda förekommer rikligt, men tänk på att fiskekort behöver lösas först. Fiske kort kan man köpa på Måltavlan i Kolsva. Barn får fiska utan kort.
 
Måltavlan
0221 - 507 84
Bergslagsv. 98
730 30 KOLSVA