Stadgar

Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.


§ 1 Föreningens firma 
Föreningens firma är Västlanda Gille.

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att för fastighetsägare i Västlanda Samfällighetsförening skapa sociala möten och aktiviteter i harmoni med miljö och kultur.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att vara lyhörda för de boendes önskemål och därigenom erbjuda de boende i samfälligheten olika typer av aktiviteter. Målet är att alla boende i området ska kunna tillfredställas i någon form. Även utbyte med andra föreningar/organisationer inom och utom kommunen ska eftersträvas. 

§ 3 Föreningens säte 
Föreningen har sitt säte i Sundänge i Köpings kommun, Västmanlands län.

§ 4 Medlemskap
Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar, regler och policys.

§ 5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, 3-6 ledamöter jämte 1-2 suppleanter. Stämman utser ordförande och styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Mandattiden är 1 år för ordförande och 2 år för ledamot och 1 år för suppleanter. Första året väljs hälften av ledamöterna på 1 år. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. 
Styrelsen sammanträder minst 5 gånger per år och när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller kassör som därtill utses.

§ 8 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 15:e mars.

§ 9 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av 1-2 på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast den 31:a mars avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Motioner
Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 1:a mars. Styrelsen skall bereda avgivna motioner, föreslå åtgärder samt hålla dem tillgängliga för medlemmarna senast vid årsmötet.

§ 11 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen innan maj månads slut, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 20 dagar före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte. Kallelse går ut via e-post samt på stora anslagstavlan vid handelsboden. 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning. 
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner.
11. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
12. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år
14. Val av revisorer samt suppleanter.
15. Val av valberedning.
16. Övriga frågor.
17. Avslutning

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud. Ombud får endast företräda 1 annan medlem.

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen senast 1 mars.

§ 15 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 30 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 30 dagar efter beslutet.

§ 17 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens likvida medel tillfalla Västlanda gilles medlemmar.

825
827