Om Föreningen

Sundänge är ett fritidsområde med både permanentbostäder och fritidshus. På området finns bland annat handelsbod, badplats, båtbryggor, minigolf, boulebana, dansbana, grönområden och vägar som vi alla boende gemensamt äger och underhåller. Idag finns ca 290 fastigheter varav ett 50-tal fastighetsägare bor här permanent.


Förvaltning
För förvaltningen av de gemensamma ägorna finns en samfällighetsförening där samtliga fastighetsägare på området är medlemmar. Samfälligheten heter Västlanda Samfällighetsförening och har en styrelse, vars uppgift bland annat är att verkställa de beslut som fattas på årsstämman.

Årsstämman äger rum på våren och alla fastighetsägare är välkomna. På stämman fattas bland annat beslut om vilka projekt som skall drivas under nästkommande verksamhetsår, val av styrelse, årsavgiften till föreningen och andra saker som medlemmar tar upp för diskussion.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är solid och vår filosofi är att hålla ett nollresultat efter varje verksamhetsår. Ingen högre avgift än nödvändigt skall tas ut.

Gemensamma ägor
Samfällighetens mål är att förvalta, utveckla och underhålla området så att våra gemensamma ägor är i gott skick. Anläggningarna ska ha bra standard, vara tillgängliga och driftsäkra, så att vi alla känner att området är attraktivt, omtyckt och hålls i god ordning. De gemensamma ägorna omfattar i huvudsak: vägar och grönområden, handelsbod, båt- och badbryggor, förråd med maskiner och reservmaterial samt dansbana.

Vägar och grönområden
Vägarna på området ägs och underhålls av föreningen. Vintertid sker plogning och sandning i första hand av genomfartsvägarna, så att området är tillgängligt året runt.

På och invid området finns en hel del ängs- och skogsmark som ägs av föreningen. Gräsytorna klipps och ängarna hålls rena från sly och buskar. Skogen underhålls enligt god skogsvård. Välskötta tomter uppskattas tillika att man håller rent i dikeskanter utanför sin egen tomt. Krondiken är samfällighetens ansvar.

Handelsbod
Mitt i området finns en handelsbod, som brukar ha öppet under större delen av sommarmånaderna. Här kan man handla de vanligaste varorna och det som inte finns kan beställas till nästkommande dag.

I handelsboden kan man hyra klubba och boll om man vill spela minigolf.
 
Bredvid handelsboden finns en stor informationstavla där föreningens medlemmar kan ta del av information och själva sätta upp annonser.

Badplatserna
I slutet av Badstigen finns en badplats med en liten sandstrand, gräsmatta, badbrygga och omklädningsbås. Under sommarmånaderna finns även en bajamaja.
 
Niklas Udde är en mindre badplats i norra änden av området. Även här finns badbrygga och en liten sandstrand.
 
Hundbadet ligger mellan de båda badplatserna. Här är det tillåtet för hundar och andra husdjur att bada.

Båtbryggor
Föreningens två båtbryggor, vid Svanstigen och Pumpstigen, förvaltas av en båtkommitté som ansvarar för köordning och underhåll. Båtplats går att hyra för en årlig kostnad. Viss kötid kan förekomma.
 
Att fiska från båtbryggorna går alldeles utmärkt. Abborre, gös och gädda förekommer rikligt.

Dansbana, arrangemang och fester
I närheten av handelsboden finns en dansbana, ursprungligen byggd av några av de boende. Dansbanan hyrs av Västlanda Gille, som ordnar arrangemang, bland annat valborgsmässofirande, midsommarfirande, pubkvällar, tävlingar och tematräffar.

Midsommarafton är en mycket omtyckt och välbesökt högtidsdag i Sundänge, fylld med musik, dans och lekar kring midsommarstången samt godisutdelning och dricka till barnen.

Vatten
Sedan 2009 är Sundänge anslutet till kommunalt vatten och avlopp och en stor andel av fastighetsägarna har kopplat in detta.

Information
Inför årsmötet skickas kallelse ut till alla boende. Informationen finns även att hämta på hemsidan. Protokoll från årsmöten och styrelsemöten finns att tillgå för medlemmar på hemsidan och i vårt bibliotek bredvid dansbanan. Efter ett årsmöte finns även senaste protokollet  på anslagstavlorna. 
 
På området finns fem informationstavlor uppsatta, där medlemmarna kan finna information.

Övrigt
Post. På området finns fem brevlådeställ, numrerade från Sundänge 1 till Sundänge 5. De boende kan sätta upp sin brevlåda vid närmaste brevlådeställ och märka brevlådan tydligt med namn. På breven skriver man aktuell gatuadress. 

Lokal morgontidning levereras med ordinarie tidningsbud.

Årsavgift. Medlemskapet och avgiften till samfällighetsföreningen är obligatorisk. Den som äger fastigheten den 1:a januari är den som är betalningsansvarig. Förfallodag till årsavgiften är 31:a januari. Sker ägarbyte under året, får köpare och säljare själva komma överens om eventuell fördelning av årsavgiften.

Bokbuss. En bokbuss från Köpings Bibliotek har sin rutt genom Sundänge och ger läsarservice åt landsbygden. En turlista för bokbussen finns anslagen på föreningens anslagstavla (vid Sundänge 2).

Bygglov. Köpings kommun, Stadsarkitektkontoret ger närmare besked om bygglov och vilka installationer som är bygglovspliktiga. Miljökontoret kan också ge information om vilka regler som gäller beträffande vatten och avlopp.

Släpkärra. Föreningen äger en släpkärra som kan lånas utan kostnad. Släpkärran är anpassad för att kunna transportera båtar, lämpligt vid upptagning och sjösättning av båten. Kärran är dock inte registrerad, varvid den inte får lämna området.

Kontaktinformation. För mer information är du alltid välkommen att kontakta någon i styrelsen så skall vi besvara dina frågor så bra vi kan.

Fiske. Att fiska från båtbryggorna går alldeles utmärkt, abborre, gös och gädda förekommer rikligt, men tänk på att fiskekort behövs. Fiskekort kan man köpa på Måltavlan i Kolsva, 0221 - 507 84. Barn får fiska utan kort.

Välkommen till Sundänge!

802
811